چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : ناصر
نام خانوادگی : خانی
پست الکترونیک : naserkhani@phu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مديريت دانشگاه اصفهان ايران 1380
کارشناسی ارشد مديريت آزاد اسلامي واحد خوراسگان ايران 1387
دکتری مديريت يو تي ام مالزي 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مديريت تکنولوژي و نوآوري کارشناسي ارشد مديريت
2 مديريت انتقال تکنولوژي کارشناسي ارشد مديريت
3 سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته کارشناسي ارشد مديريت
4 تئوري هاي مديريت پيشرفته
5 روش تحقيق
6 زبان تخصصي مديريت
7 مديريت استراتژيک کارشناسي ارشد
8 مديريت سازمانهاي پيچيده، ديدگاه استراتژيک کارشناسي ارشد
9 برنامه ريزي استراتژيک کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مديريت استراتژيک
2 سيستم هاي اطلاعات مديريت
3 مديريت تکنولوژي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 A Data Envelopment Analysis Method for Evaluating Performance of Customer Relationship Management Iranian Journal of Management Studies (IJMS) 2018 11-4 743-767
2 Recognizing Factors Affecting Manpower Productivity Based on Kano Model International Journal of Asian Business and Information Management 2017 8-3 1-13
3 Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A resource-based View Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012 40 334-340.
4 An Empirical Investigation of Capability Factors Affecting Strategic Information System Planning Success. International Journal of Strategic Information Technology and Applications (IJSITA) 2012 3 1-17
5 The status of strategic information systems planning practices in Iran: An organizational perspective. Research Journal of Information Technology 2012 4 47-60
6 Trust and Security in E-banking Adoption in Romania IBIMA Communications 2012 -- 1-10
7 IS/IT capability and Strategic Information System Planning (SISP) Success International Management Review 2011 7 75-83
8 Relationship between Marketing Network Processes (MNPs), Strategic Marketing Planning (SMP) and SMEs’ Performance. International Journal on Social Science, Economics and Art 2011 2 31-36
9 عوامل انسجام حلقه هاى زنجيره تأمين بشردوستانه در بحران هاى طبيعى فصلنامه دانش پيشگيرى و مد يريت بحران 1396 7-2 129-140
10 هوش استراتژيک مديران شاخصي مهم در تصيم گيري بهينه ماهنامه تدبير 1395 26-28 37-42
11 شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر در موفقيت زنجيرة تأمين بشردوستانه فصلنامه علمي پژوهشي امداد و نجات 1395 8-3 16-26
12 مطالعۀ عوامل حياتي موفقيت مديريت دانشدر سازمانهاي پروژه محور با تاکيد بر نقش کليدي مديران مياني (نمونه موردي: شرکت مهندسي بين المللي فولاد تکنيک) مديريت بهره وري 1394 9 169-192
13 قابليتها براي موفقيت ماهنامه گزيده مديريت 1393 15 44-50
14 سازگاري با تجارت الکترونيکي در صنعت هتل داري ايران فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات مديريت گردشگري 1392 21 167-187
15 تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملکرد سازماني بر اساس کارت امتيازي متوازن مجله پژوهشهاي مديريت 1389 9 89-114

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 ارائه پارادايم استراتژي نوآوري جهت حفظ مزيت رقابتي در محيط پويا اولين کنفرانس بين المللي نواوري و تحقيق در علوم انساني، مديريت و معارف اسلامي قم 1395
2 چيزي انجا هست يا نه؟ چالش ارزش آفريني و ارزش سوزي در هولدينگ ها دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
3 ارائه الگويي از معيارهاي تدوين برنامه استراتژيك با بررسي ادبيات دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
4 روندهاي جمعيتي موثر بر كسب مزيت رقابتي در سازمانهاي خدماتي (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي) دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
5 نقش مديريت دانش مشتري در خلق مزيت رقابتي در سازمان هاي کوچک و متوسط اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
6 چالش ها و مزاياي زنجيره تأمين معکوس اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
7 رابطه بين ابعاد شايستگي و موفقيت کسب و کار الکترونيکي در شرکتهاي کوچک و متوسط اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدما ت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
8 دورکاري؛ الزامات، محدوديت ها، منافع و تجربه دورکاري در ايران اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
9 بررسي عوامل موثر بر کارآفريني دانشگاهي و تاثيرات آن در جامعه اولين کنرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
10 عوامل فردي ،شغلي و بين فردي مؤثر بر فرسودگي شغلي كاركنان اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
11 عوامل فني، سازماني و محيطي موثر بر تسهيم دانش در ميان اعضا ء هيئت علمي اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1394
12 عوامل موثر بر تبليغات دهان به دهان الکترونيک در تجارت الکترونيک اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
13 آموزش مديريت استراتژيك؛ چالش ها و رويكردها سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت دانشگاه صنعتي شريف 1394
14 Factors moderating the relationship between IS capabilities and strategic information system planning (SISP) success IGCESH2010, UTM, Johor, Malaysia Johor, Malaysia 2010

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي ميزان سازگاري و چگونگي بکارگيري تجارت الکترونيکي در وب سايت هتلهاي ايران همکار درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 BUSINESS QUOTES-770 Selected Business Quotes on: How to Start and Manage a Business as an Entrepreneur تدوین 1394 Supreme Art
2 راهنماي کاربردي پي ال اس تالیف 1391 Create Space

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 کنفرانس بين المللي ABPTM در تايلند بهترين مقاله کنفرانس 2012

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 کارشناس امور اداري و تشکيلات 1380
2 عضو کميته برنامه ريزي 93
3 مدير امور پژوهشي دانشکده 94