چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : خوشنام
نام خانوادگی : شجاعی ارانی
پست الکترونیک : khoshnam.shojaee@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی برق-الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران (تهران) ايران 1383
کارشناسی ارشد برق-کنترل دانشگاه علم و صنعت ايران (تهران) ايران 1386
دکتری برق-کنترل دانشگاه علم و صنعت ايران (تهران) ايران 1390


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Adaptive Control Systems MSc
2 Nonlinear Control MSc
3 Robotic MSc
4 Advanced Engineering Mathematics MSc
5 Autonomous Mobile Robots MSc
6 Modern Control BSc
7 Linear Control Systems BSc
8 Industrial Control BSc
9 Instrumentation BSc
10 Sensors and Transducers BSc
11 Actuators BSc
12 Logic Circuits BSc
13 Signals and Systems Analysis BSc


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 سيستم هاي کنترل تطبيقي
2 سيستم هاي اتوماسيون صنعتي، مکاترونيک و ابزار دقيق
3 کنترل اتوماتيک بازوهاي ربات و سيستم هاي رباتيك خودگردان متحرک تحريک ناقص شامل کشتي ها و زير دريايي بدون سرنشين، هليکوپترها، هواپيماي بدون سرنشين
4 الگوريتم هاي ناوبري و هدايت ربات هاي متحرک شامل موقعيت يابي، ساخت نقشه، دوري از برخورد با موانع و طرح ريزي مسير
5 كنترل تطبيقي-عصبي مقاوم سيستم هاي چند عاملي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Saturated observer‐based adaptive neural network leader‐following control of N tractors with n‐trailers with a guaranteed performance International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 2021 35-1 15-37
2 Robust prescribed performance-based control of autonomous tractor-trailers convoy with limited communication range International Journal of Systems Science 2021 52-3 555-582
3 Adaptive neural network output-feedback control of multiple Ackermann steering vehicles formation including motor dynamics with a guaranteed performan Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering 2021 235 784-806
4 Robust platoon control of underactuated autonomous underwater vehicles subjected to nonlinearities, uncertainties and range and angle constraints Applied Ocean Research 2021 110 102594
5 Intelligent coordinated control of an autonomous tractor-trailer and a combine harvester European Journal of Control 2021 59 82-98
6 Synchronization of Complex Dynamical Networks with Dynamical Behavior Links Asian Journal of Control 2020 22-1 1-12
7 High-Gain Observer-Based Neural Adaptive Feedback Linearizing Control of a Team of Wheeled Mobile Robots Robotica 2020 38-1 69-87
8 A robust neural network approximation-based prescribed performance output-feedback controller for autonomous underwater vehicles with actuators satura Engineering Applications of Artificial Intelligence 2020 88 103382
9 Output feedback control of a tractor with N-trailer with a guaranteed performance Mechanical Systems and Signal Processing 2020 142 106746
10 Observer-based neural adaptive control of a platoon of autonomous tractor–trailer vehicles with uncertain dynamics IET Control Theory and Applications 2020 14-14 1898-1911
11 Three-dimensional neural network tracking control of a moving target by underactuated autonomous underwater vehicles Neural Computing and Applications 2019 31-2 509-521
12 An Adaptive Output Feedback Proportional-Integral-Derivative Controller for n-Link Type (m,s) Electrically Driven Mobile Manipulators Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 2019 141 091001-1-091001-10
13 Tracking control of a convoy of autonomous robotic cars with a prescribed performance Transactions of the Institute of Measurement and Control 2019 41-13 3725-3741
14 Adaptive Synchronization of Complex Dynamical Networks in Presence of Coupling Connections With Dynamical Behavior Journal of Computational and Nonlinear Dynamics 2019 14 061003-1-061003-8
15 Adaptive Neural Feedback Linearizing Control of Type (m,s) Mobile Manipulators with a Guaranteed Prescribed Performance Robotica 2019 37-11 1937-1955
16 Neural network formation control of a team of tractor–trailer systems Robotica 2018 36-1 39-56
17 Three-dimensional tracking control of autonomous underwater vehicles with limited torque and without velocity sensors Robotica 2018 36 374-394
18 Neural network-based target tracking control of underactuated autonomous underwater vehicles with a prescribed performance Ocean Engineering 2018 167 239-256
19 Distributed control of networked uncertain Euler–Lagrange systems in the presence of stochastic disturbances: a prescribed performance approach Nonlinear Dynamics 2017 90-1 697-715
20 Line-of-sight target tracking control of underactuated autonomous underwater vehicles Ocean Engineering 2017 133 244-252
21 Neural adaptive output feedback formation control of type (m, s) wheeled mobile robots IET Control Theory and Applications 2017 11-4 504 – 515
22 Output-feedback formation control of wheeled mobile robots with actuators saturation compensation Nonlinear Dynamics 2017 89-4 2867-2878
23 Neural adaptive PID formation control of car-like mobile robots without velocity measurements Advanced Robotics 2017 31-18 947-964
24 Saturated Neural Adaptive Robust Output Feedback Control of Robot Manipulators: An Experimental Comparative Study AUT Journal of Modeling and Simulation 2017 49-2 199-208
25 A Saturating Extension of an Output Feedback Controller for Internally Damped Euler-Lagrange Systems Asian Journal of Control 2016 18 1-13
26 Distributed adaptive neural control of nonlinear multi-agent systems with unknown control directions Nonlinear Dynamics 2016 83 2213-2228
27 Observer-based neural adaptive formation control of autonomous surface vessels with limited torque Robotics and Autonomous Systems 2016 78 83-96
28 Neural network formation control of underactuated autonomous underwater vehicles with saturating actuators Neurocomputing 2016 194 372-384
29 Output Feedback Look-ahead Position Control of Electrically Driven Fast Surface Vessels Automatika 2016 57-4 968-981
30 Saturated Output Feedback Control of Uncertain Nonholonomic Wheeled Mobile Robots Robotica 2015 33 87-105
31 Neural adaptive robust output feedback control of wheeled mobile robots with saturating actuators international journal of adaptive control and signal processing 2015 29 855-876
32 Leader–follower formation control of underactuated autonomous marine surface vehicles with limited torque Ocean Engineering 2015 105 196-205
33 Neural Adaptive Robust Control of Underactuated Marine Surface Vehicles with Input Saturation Applied Ocean Research 2015 53 267-278
34 Design and implementation of an inverse dynamics controller for uncertain nonholonomic robotic systems Journal of Intelligent and Robotic Systems 2013 71 65-83
35 Adaptive robust time-varying control of uncertain nonholonomic robotic systems IET Control Theory and Applications 2012 6 90-102
36 Output feedback tracking control of uncertain nonholonomic wheeled mobile robots: a dynamic surface control approach IET Control Theory and Applications 2012 6 216-228
37 Experimental Study of Iterated Kalman Filters for Simultaneous Localization and Mapping of Autonomous Mobile Robots Journal of Intelligent and Robotic Systems 2011 63 575-594
38 Adaptive feedback linearizing control of nonholonomic wheeled mobile robots in presence of parametric and nonparametric uncertainties Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 2011 27 194-204
39 Adaptive trajectory tracking control of a differential drive wheeled mobile robot Robotica 2010 29 391-402
40 کنترل عصبي مقاوم تطبيقي زمان محدود ربات متحرک چرخ دار تراکتور-تريلر با استفاده از تکنيک خطي سازي فيدبک ورودي-خروجي نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1399 11-42 57-78
41 کنترل هماهنگ يك تراکتور- تريلر و ماشين برداشت محصول کمباين با استفاده از کنترل مقاوم تطبيقي عصبي مجله کنترل 1398 13-4 23-35
42 کنترل ردياب کوادروتور با استفاده از کنترل مد لغزشي تطبيقي مبتني‌بر شبکه‌هاي عصبي چبيشف مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 1398 49-4 1591-1601
43 طراحي يک کنترل‌کننده ردياب فيدبک خروجي براي بازوهاي متحرک با استفاده از يک تکنيک مقاومِ تطبيقيِ عصبي مجله كنترل 1397 12-2 27-39
44 کنترل فيدبک حالت جزئي براي رديابي مسير شناور زيرسطح خودگردان تحريک ناقص با استفاده از کنترل سطح ديناميکي تطبيقي- عصبي مجله كنترل 1396 11-2 43-54
45 On the neuro-adaptive feedback linearising control of underactuated autonomous underwater vehicles in three-dimensional space IET Control Theory and Applications 1394 9 1264-1273
46 A novel approach to 6-DOF adaptive trajectory tracking control of an AUV in the presence of parameter uncertainties Ocean Engineering 1394 107 246-258

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کنترل ردياب کوادروتور با استفاده از مد لغزشي تطبيقي مبتني بر شبکه هاي عصبي چبيشف شانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1395
2 Fuzzy Gain Scheduling Saturated PID Controller: Design and Implementation on Robot Manipulator 25th Iranian Conference on Electrical Engineering تهران 1396
3 Experimental Evaluation of a Saturated Output Feedback Controller Using RBF Neural Networks for SCARA Robot IBM 7547 24th Iranian Conference on Electrical Engineering دانشگاه شيراز 1395
4 Output Feedback Trajectory Tracking Control of a Car-like Drive Wheeled Mobile Robot Using RBF Neural Network The 6th International Power Electronics Drive Systems and Technologies Conference Shahid Beheshti University, Tehran 2015
5 Adaptive Robust Nonlinear Control of UAV Helicopters in Three-Dimensional Space Using RBF Neural Network The Second Iranian Conference on Avionics System Isfahan University of Technology, Isfahan 1393
6 Trajectory Tracking Control of Autonomous Underactuated Hovercraft Vehicles with Limited Torque 2nd RSI International Conference on Robotics and Mechatronics دانشگاه طوسي-تهران 2014
7 An Adaptive Control Scheme for 6-DOF Control of an AUV Using Saturation Functions 3rd International Conference on Intelligent Computational Systems Singapore 2013
8 Adaptive-robust feedback linearizing control of a nonholonomic wheeled mobile robot IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics Canada 2010
9 Trajectory tracking control of nonholonomic mechanical systems in presence of model uncertainties International Conference on Mechanical Engineering Sharif University, Tehran 2010
10 Experimental study of kinematic control of differential drive wheeled mobile robot International Conference on Mechanical Engineering Sharif University, Tehran, Iran 2010
11 A Passivity based Stability Analysis of Disturbance Observer based Trajectory Tracking Control of a Nonholonomic Wheeled Mobile Robot IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics Montreal, Canada 2010
12 Adaptive Control of Nonholonomic Wheeled Mobile Robot in Presence of Lateral Slip and Dynamic Uncertainties International Conference on Electrical Engineering Isfahan, Iran 2010
13 Adaptive Trajectory Tracking of WMRs based on Feedback Linearization Technique IEEE International Conference on Mechatronics and Automation China 2009
14 Iterated Unscented SLAM Algorithm for Navigation of an Autonomous Mobile Robot IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems Nice, France 2008
15 Optimal Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor IEEE International Conference on Power and Energy Malaysia 2008
16 Effects of Iteration in Kalman Filters Family for Improvement of Estimation Accuracy in Simultaneous Localization and Mapping IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics ETH Zürich, Switzerland 2007
17 Comparison of different approaches in Kalman filters family for improvement of estimation accuracy for simultaneous localization and mapping of a WMR International Conference on Electrical Engineering Tehran 2007
18 Designing an adaptive feedback linearizing controller for a nonholonomic WMR in the presence of uncertain actuator dynamics (in persian) International Conference on Electrical Engineering IUST, Tehran, Iran 2009

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي، نصب و راه اندازي يک مجموعه سلول هاي خورشيدي 5 کيلووات متصل به شبکه با قابليت اندازه گيري بر خط پارامترهاي کيفيت توان همکار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد، مرکز تحقيقات ريز شبکه هاي هوشمند برون دانشگاهی
2 كنترل هماهنگ وسايل نقليه خودگردان و اتومبيل هاي بدون سرنشين بدون حسگرهاي سرعت با شبكه هاي عصبي-تطبيقي مجری دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد درون دانشگاهی
3 طراحي کنترل کننده هاي ردياب براي ناوبري شناورهاي دريايي خودگردان (بدون سرنشين) با اطلاعات محدود مجری دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1396 1396
2 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد جايزه دانشمندان 2 درصد برتر جهان در سال 2020 در حوزه فني و مهندسي (بر اساس پايگاه اسکپوس) 1399

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 روش هاي جديد در رباتيک 1392/09/12
2 سيستم هاي رباتيک چند عاملي 1392/09/25


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ