چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمد مهدی
نام خانوادگی : وردیان
پست الکترونیک : mverdianr@pmt.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی متالورژي صنعتي دانشگاه تهران ايران 1386
کارشناسی ارشد خوردگي و حفاظت از مواد دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1388
دکتری مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 خوردگي و اکسيداسيون کارشناسي
2 متالورژي پودر کارشناسي
3 مهندسي سطح پيشرفته کارشناسي ارشد
4 اصول و کنترل خوردگي کارشناسي ناپيوسته
5 جنبه هاي مکانيکي خوردگي کارشناسي ارشد
6 روش تحقيق کارشناسي ارشد
7 اکسيداسيون و خوردگي داغ کارشناسي ارشد
8 سينتيک مواد کارشناسي
9 سمينار کارشناسي ارشد
10 آزمايشگاه خواص مکانيکي مواد کارشناسي
11 عمليات حرارتي کارشناسي
12 خواص فيزيکي مواد 1 کارشناسي
13 مديريت محيط زيست دکترا
14 متالوگرافي پيشرفته و آناليز سطوح كارشناسي ارشد
15 شيمي عمومي 1 کارشناسي
16 آزمايشگاه روش هاي پيشرفته مطالعه مواد کارشناسي ارشد
17 متالورژي سطوح و پوشش ها کارشناسي
18 آزمايشگاه عمليات حرارتي کارشناسي
19 آزمايشگاه متالوگرافي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 خوردگي
2 مهندسي سطح
3 متالورژي پودر


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Corrosion behaviour of HVOF-sprayed Co–Cr–W–C coating in NaCl solution Transactions of the IMF 2018 96-4 206-211
2 Al–Cu–Fe coatings manufactured by the flame spraying process Materials and Manufacturing Processes 2017 32-4 383-388
3 Processing and properties of CuAl2 intermetallic coatings Surface Engineering 2017 33-3 186-191
4 Fabrication of FeAl(Cu) intermetallic coatings by plasma spraying of vacuum annealed powders Vacuum 2016 132 5-9
5 Corrosion behaviour of Ni2Si intermetallic coatings in nitric acid solutions Transactions of the IMF 2015 93 38-43
6 Role of thickness on electrochemical behaviour of Ni2Si coatings in NaCl solution TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING 2015 93 164-168
7 Characterisation and corrosion performance of HVOF sprayed Ni–10 wt-%Ti coatings Surface Engineering 2014 - -
8 On corrosion behaviour of HVOF sprayed Ni3Si intermetallic powders Materials Science and Technology 2014 - -
9 Corrosion resistance of HVOF-sprayed Ni2Si intermetallic coatings in hot H2SO4 medium Surface and Coatings Techology 2014 - -
10 Processing and electrochemical characterization of Ni2Si intermetallic compound produced by vacuum sintering Vacuum 2013 - -
11 Fabrication and corrosion resistance of HVOF-sprayed Ni2Si intermetallic compound Applied Surface Science 2013 - -
12 Characterization and electrochemical properties of Ni(Si)/Ni5Si2 multiphase coatings prepared by HVOF spraying Applied Surface Science 2012 - -
13 Characterisation and Corrosion Performance of Multilayer Nano Nickel Coatings on AZ31 Magnesium Alloy International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2012 - -
14 Comparative study on the corrosion behaviour of plasma sprayed Ni-3wt% Ti and Ni-3wt% Al coatings Surface Engineering 2011 - -
15 Supersaturated Ni-10 wt. % Ti alloys fabricated by mechanical alloying and plasma spraying Materials and Manufacturing Processes 2011 - -
16 Characterization and corrosion behavior of NiTi-Ti2Ni-Ni3Ti multiphase intermetallics produced by vacuum sintering Vacuum 2011 - -
17 Synthesis of amorphous/nanocrystalline Ni–Ti powders by using low energy mechanical alloying International Journal of Modern Physics B 2010 - -
18 Phase transformations during heating of amorphous/nanocrystalline Ni-Ti Powders International Journal of Modern Physics B 2010 - -
19 Effect of feedstock particle size on microstructure of APS coatings prepared from mechanically alloyed nickel–titanium powders Surface Engineering 2010 - -
20 Influence of feedstock particle size on corrosion resistance of air plasma sprayed NiTi coatings applied to AISI 1045 steel Surface Engineering 2010 - -
21 Corrosion performance of HVOF and APS thermally sprayed NiTi intermetallic coatings in 3.5% NaCl solution Corrosion Science 2010 - -
22 Microstructure formation and properties of HVOF-sprayed NiTi coatings prepared from amorphous/nanocrystalline NiTi powders Surface Engineering 2010 - -
23 Synthesis of TiAl3-Al2O3 composite particles by chemical reactions in molten salts Materials and Manufacturing Processes 2010 - -
24 Fabrication of supersaturated NiTi(Al) alloys by mechanical alloying Materials and Manufacturing Processes 2010 - -
25 Electrochemical impedance spectroscopy of HVOF-sprayed NiTi intermetallic coatings deposited on AISI 1045 steel Journal of alloys and compounds 2010 - -
26 Mechanochemical synthesis of TiAl3/Al2O3 ultrafine grained composite International Journal of Modern Physics B 2008 - -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مشخصه¬يابي و ريزساختار پوشش¬هاي بين¬فلزي نيکل-تيتانيم اعمال¬شده به روش پاشش پلاسمايي اتمسفري دهمين سمينار ملي سطح اصفهان 1388
2 Mechanochemical Synthesis of TiAl3/Al2O3 Ultrafine Grained Composite International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (UFGNSM07) Tehran 2007

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 توسعه پوشش هاي نيکل-تيتانيوم براي صنايع نفت همکار برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي مواد 1395