چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق و الكترونيك يزد ايران 1368
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع نجف آباد ايران 1379
دکتری - - - -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 طراحي مدارهاي الکتريکي و ماشينهاي صنعتي
2 اتوماسيون سيستم هاي صنعتي
3 برنامه ريزي نگهداري و تعميرات و مهندسي قابليت اعتماد
4 مديريت سازمان و بهره وري
5 بهينه سازي سيستم هاي صنعتي و انرژي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 برآورد زمان تقاضا تصادفي از طريق تکنيک شبيه سازي مونت کارلو در برنامه ريزي زنجيره تامين Sains Malaysiana 2014 43 629-636
2 More Reliable Lifetime Distribution of System: A New Statistical Heuristic Model with Numeric Case Study Applied Mechanics and Materials 1390 110 2872-2878
3 مدل بهبود تابع توزيع عمر سيستم هاي صنعتي پيچيده بر مبناي قابليت اعتماد JOURNAL OF SCIENTIFIC 1389 70 751-755
4 بهينه سازي استراتژي تعويض زماني بر اساس يک مدل ابتکاري مبتني بر تابع قابليت اعنماد JOURNAL OF SCIENTIFIC 1387 68 668-673

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 رتبه بندي دواير مختلف شركت خدمات ژشتيباني گلديران شعبه اصفهان با رويكرد رضايت شغلي با استفاده از الگوريتم ويكور اولين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394
2 طراحي و تحليل استفاده از چيلر جذبي سيليكا‍لي خورشيدي در ايران و مقايسه با چيلرهاي جذبي رايج نخستين كنفرانس ملي ساختمان سبز دانشگاه فردوسي مشهد 1393
3 بررسي فني و بهينه سازي توليد برق، حرارت و سرمايش همزمان دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
4 مدل سازي و شبيه سازي شبكه زيرسطحي با استفاده از VHDL-AMS اولين همايش منطقه اي مهندسي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان 1391
5 ذخيره سازي انرزي گرمايي جهت افزايش بهره وري لوازم خانگي اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در صنعت لوازم خانگي اصفهان-گروه صنعتي انتخاب 1391
6 تاثير نوع عايق و نحوه طراحي سردخانه مواد غذايي در كاهش تلفات و مصرف انر‍ي و دستگاه ها اولين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1391
7 بهينه سازي مصرف انر‍ي صنايع توسط سيستم هاي خورشيدي دريافت كننده مركزي و سهموي خطي اولين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
8 نقش مواد تغيير فاز دهنده در بهره وري انر‍ي محصولات صنعت لوازم خانگي اولين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
9 پيشرفت تكنولوژي در سايه فرهنگ اسلامي اولين كنفرانس مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
10 طراحي سيستم فتو ولتاييك به منظور بهبود پايداري شبكه كنگره بين المللي پژوهشهاي نوين در مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر 1391
11 توليد توزيع عمر پاياتر براي يک سيستم: مدئل احتمالي با يک مطلعه موردي کمي 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies سنگاپور 2011
12 مدلسازي احتمالي بر مبناي قابليت اعتماد براي سيستمهاي عملياتي سري و موازي به کمک تئوري مقادير فرين International Conference on Industrial Engineering and Systems Analysis پاريس 2011
13 يک مدل آماري ابتکاري براي بهينه سازي شبکه هاي صف براساس شبيه سازي گسسته پيشامد International Conference on Industrial and Systems Engineering سنگاپور 2011
14 يک مدل آماري ابتکاري براي تحليل تابع توزيع عمر سيستم هاي پيچيده در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اعتماد Engineering and Technology Management-World Academy of Science, Engineering and Technology ونيز 2010
15 ارزيابي فني و اقتصادي نيروگاههاي حرارتي خورشيدي CRS و SEGS و Dish Stirling همايش ملي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر 1389
16 انتخاب راهكار بهينه تعويض بر اساس معيار قابليت اعتماد در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات سيستم ها كنفرانس ملي مهندسي صنايع و ارتقاء بهره وري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388
17 طراحي پاياترين استراتژي تعويض زماني قطعات: يک مدل رياضي تحليل نرخ خرابي IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management سنگاپور 2008
18 يک الگوريتم کاربردي بهينه سازي سيستم هاي صف غير مارکوفي از طريق شبيه سازي با يک مطالعه موردي IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management سنگاپور 2007
19 هنر نبوي در كلام امير مومنان همايش بين المللي هنر نبوي دانشگاه هنر اصفهان 1387
20 الگوي برنامه ريزي و هدايت استراتژيک فعاليت هاي تحقيق و توسعه در سازمان هاي استراتژي محور پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع تهران 1386
21 برنامه ريزي تحول و هدايت استراتژيک فرآيندهاي تحقيق و توسعة سازمان در گذار به تراز جهاني ششمين همايش مراکز تحقيق و توسعه صنايع و معدن تهران 1386
22 تحليل استراتژيک آموزش مجازي در مديريت فناوري اطلاعات سومين همايش مديريت اطلاعات و ارتباطات اصفهان 1385
23 توسعه يک مدل زنجيره ارزش در مديريت استراتژيک دانايي نخستين کنفرانس ملي مديريت تحول دانشگاه اصفهان 1385
24 تحليل ماموريت ERP در سازمان ها جهت كاهش شكاف ديجيتال همايش هفته پژ‍وهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1385

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي مدل بهينه زنجيره تأمين سيستم هاي توليد دسته اي در شرايط عدم قطعيت با استفاده از تکنيک شبيه سازي مجری معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد نجف آباد درون دانشگاهی
2 بهبود مديريت زنجيره تأمين از طريق اجراي نظام نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اعتماد مجری شرکت صنعت گستر بارز برون دانشگاهی
3 افزايش قابليت اعتماد سيستم هاي صنعتي از طريق اجراي مدل آماري سيستماتيک بهبود دهنده تابع توزيع عمر دستگاه ها مجری معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد نجف آباد درون دانشگاهی
4 طراحي مدل نظام نگهداري و تعميرات پيشگيرانه با استرات‍‍ژي هاي تعويض زماني مبتني بر قابليت اعتماد، همراه با اجراي مطالعه موردي در صنعت خودروسازي مجری معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 چکيده مقالات دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها 1392 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 چکيده مقالات اولين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم ها 1391 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
3 تغيير فرايندهاي کسب و کار ترجمه 1387 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد مقاله علمي برتر 1382
2 انمن ملي فن اوري اطلاعات مقاله علمي برتر 1385
3 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد استاد نمونه 1388
4 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد لوح تقدير كيفيت آموزش 1388
5 دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد لوح تقدير فرهنگي 1391
6 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد پژوهشگر برتر 1392

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مسئول گروه الكترونيك 1360
2 سرپرست كل كارگاه ها و آزمايشگاه ها 1375
3 مسئول كل كارگاه ها و آزمايشگاه ها 1380
4 مدير و مسئول راه اندازي مركز رشد دانشگاه 1386
5 دبير اجرايي كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها 1390
6 دبير اجرايي دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها 1391
7 مدير اقتصادي و شركتهاي دانش بنيان دانشگاه 1394
8 عضو كميته برنامه ريزي راهبردي دانشگاه 1394