چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مينا
نام خانوادگی : مستحفظيان
پست الکترونیک : dr.mostahfezian@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی رياضي کاربردي پيام نور اصفهان ايران 1376
کارشناسی ارشد تربيت بدني آزاد خوراسگان ايران 1379
دکتری مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني علوم و تحقيقات تهران ايران 1387


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مديريت سازمانهاي ورزشي
2 حقوق ورزشي
3 مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي کارشناسي ارشد
4 هندبال
5 بازاريابي ورزشي کارشناسي ارشد
6 مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشي کارشناسي
7 مديريت عمومي کارشناسي
8 مديريت منابع انساني دکتري
9 برنامه ريزي استراتژيک دکتري
10 روش تحقيق کارشناسي ارشد- دکتري
11 سمينار کارشناسي ارشد
12 مديريت عملکرد کارشناسي ارشد
13 نظارت و ارزشيابي در مديريت ورزشي کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مديريت اوقات فراغت
2 مديريت رفتار سازماني
3 توريسم و گردشگري ورزشي
4 بازاريابي ورزشي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 اولويت بندي مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماکن ورزشهاي آبي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) International Journal of Science Culture and Sport 2017 5(3) 240-251
2 نقش رسانه هاي گروهي در وفاداري به برند ملي ورزشي Science and Education 2017 Speci 353-359
3 Predictions of Conflict Management Strategy with Personality Traits in Youth and Sport Departments’ Managers in Isfahan Province International Journal of Scientific Management and Development 2017 5(11) 539-543
4 ارتباط بين فناوري اطلاعات و ساختار سازماني با توانمندسازي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر Research in Sport Management and Psychology 2016 4(2) 7-18
5 مقايسه نگرش مديران ارشد و مديران ورزشي استان اصفهان نسبت به ورزش همگاني وحرفه اي International Journal of Economy, Management and Social Sciences 2015 4(2) 207-210
6 بررسي عوامل فرهنگي-اجتماعي موثر بر گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان شهرضا با تأکيد بر شبکه هاي اجتماعي International Journal of Review in Life Sciences 2015 5(8) 913-916
7 تعيين ميزان آشنايي مديران چهارحوزه ورزشي اصفهان ازاصول مديريت شطرنجي دراجراي برنامه هاي سازماني Journal of Applied Science and Agriculture-RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY 2014 9(2) 834-840
8 نقش ورزش هاي زورخانه اي در کاهش تنش عصبي و تسهيل کننده روابط اجتماعي Research in Sport Management and Psychology 2014 2(3) 13-18
9 رابطه بين عدالت سازماني با رفتار مدني و اعتماد سازماني کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس Research in Sport Management and Psychology 2014 2(2) 39-44
10 ارتباط بين کدهاي اخلاقي با ابعاد شخصيتي دبيران تربيت بدني استان اصفهان Research in Sport Management and Psychology 2014 2(4) 30-33
11 برنامه ريزي يكپارچه سازي منابع در ورزش باشگاهي و ارائه مدل SERP International Journal of Sport Studies 2014 4 (4) 487-496
12 بررسي ارتباط بين مهارت هاي سه گانه مديريتي با خلاقيت شغلي دبيران تربيت بدني استان اصفهان Journal of Applied Science and Agriculture-RESEARCH JOURNAL OF FISHERIES AND HYDROBIOLOGY 2014 9(4) 2000-2003
13 مقايسه علائق، انگيزه ها و تنگناهاي گذراندن اوقات فراغت جوانان دختر و پسر 18 تا 28 سال با تاکيد بر فعاليت هاي ورزشي Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2014 4 1751-1756
14 تاثير تمرينات مقاومتي و ويبريشن بر تغييرات هورموني زنان با بيماري ام اس Neurology Asia 2014 19(1) 63-67
15 بررسي رابطه بين عوامل شناختي وتصميم به کارآفريني دردانشجويان کارشناسي ارشد تربيت بدني دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه چهار کشور Research in Sport Management 2013 1(5) 188-192
16 نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران ليگ برتر فوتبال ايران Advances in Environmental Biology 2013 7(13) 4053-4058
17 مقايسه کيفيت زندگي مردان بهره ور و غيربهره ور از مکان هاي ورزشي شهرداري در مناطق 14گانه شهراصفهان International Journal of Sport Studies 2013 3(2) 175-179
18 رابطه مهارت هاي سه گانه مديريت با مديريت تعارض در بين دبيران تربيت بدني استان اصفهان Research in Sport Management 2013 2(1) 53-59
19 ارتباط بين نفوذ اجتماعي و عملکرد شغلي دبيران تربيت بدني استان اصفهان از ديدگاه مديران مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش Advances in Environmental Biology 2013 7(13) 4242-4245
20 ارزيابي مديريت کيفيت خدمات در صنعت مهمانسراهاي ورزشي ايران World Applied Sciences Journal 2013 24-5 660-666
21 Surveying on relationship between cognitive factors Research in Sport Management and Psychology 2013 1(3) 8-16
22 بررسي رفتار شهروندي سازماني اساتيد تربيت بدني و اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي Research in Sport Management and Psychology 2013 1-1 1-4
23 بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر خشونت هواداران فوتبال International Research Journal of Applied and Basic Science 2012 3(10) 2039-2042
24 تجزيه و تحليل نگرش هاي داوطلبي در رويدادهاي بين المللي ورزشي European Journal of Experimental Biology 2012 2(5) 1539-1544
25 رابطه هوش سازماني با تعالي سازماني (بر مبناي مدل تعالي سازماني EFQM) در بين مسئولين هيات هاي ورزشي استان اصفهان World Journal of Sport Sciences 2012 6(4) 328-330
26 بررسي رفتار شهروندي سازماني بين اساتيد تربيت بدني و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد Multi disciplinaryisi journal in all field science 2012 19(9) 315-320
27 تاثير تمرين ترکيبي قدرتي و ويبريشن بر تستسترون سرم بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز مجله آسيايي طب ورزشي 2012 3(4) 279-284
28 طراحي مدل رابطه بين فراموشي سازماني هدفمند و چابکي سازماني با اثربخشي سازماني کارکنان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان اصفهان مطالعات مديريت ورزشي 1398 11-57 217-238
29 بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت مجازي بر عملکرد شغلي معلمان تربيت بدني پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي 1397 14-28 183-194
30 ارزيابي ميزان آشنايي معلمان تربيت¬بدني استان اصفهان با حقوق ورزشي پژوهش در ورزش تربيتي 1397 15 17-44
31 تعيين ميزان کاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجراي برنامه هاي سازماني توسط مديران چهار حوزه ورزشي شهر اصفهان پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي 1396 13-25 264-249
32 رابطه بين مولفه هاي اخلاقي با ويژگيهاي شخصيتي فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري 1395 11(1) 137-144
33 مقايسه کيفيت زندگي شهروندان فعال و غير فعال حرکتي(مطالعه موردي: اماکن ورزشي شهرداري اصفهان) پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حرکتي 1395 12-24 215-228
34 بررسي رابطۀ تعارض کار ـ خانواده و شفافيت نقش منجيان غريق ـ مربيان شناي زن استان اصفهان مطالعات مديريت ورزشي 1395 8-38 35-50
35 ارتباط کيفيت زندگي با خودکارآمدي جانبازان ورزشکار و غير ورزشکار استان اصفهان مجله مديريت فراگير 1395 2(1) 12-19
36 ارتباط مهارت هاي مديريتي و مهارت هاي ارتباطي مديران ورزش استان اصفهان مجله مديريت فراگير 1394 2(1) 114-120
37 مقايسه سلامت عمومي وكيفيت زندگي كاري اعضاي هيأت علمي فعال وغيرفعال حركتي دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه چهاركشور مجله پژوهش در علوم ورزشي- تخصصي مديريت ورزشي 1388 25 -105-118

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي رابطه رهبري تحولي و احساس خودکارامدي با يادگيري خودتنظيمي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان سومين كنگره ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت- اولين كنگره ملي مديريت راهبردي در ورزش گيلان 1398
2 ارتباط عدالت سازماني و تعهد سازماني با سلامت رواني دبيران تربيت بدني استان چهارمحال و بختياري چهارمين همايش ملي كاربرد علوم ورزشي در توسعه تربيت بدني و ورزش قهرماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه 1398
3 الگوي علّي روابط بين هوش فرهنگي، توانمند سازي روان شناختي با رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره کل ورزش وجوانان اصفهان دومين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت اهواز 1397
4 1 نقش مديريت استراتژي در برگزاري مسابقات ورزشي فوتبال ليگ برتر اولين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت آبادان 1396
5 نقش مديريت استراتژي تحول بر توسعه برند ورزشي اولين همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت دانشگاه علوم پزشكي آبادان 1396
6 نقش رسانه هاي گروهي در وفاداري به برند ملي ورزشي سومين همايش ملي علم و ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 1394
7 اولويت بندي مناطق شهر اصفهان جهت احداث اماکن ورزش هاي آبي با استفتده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرماني تهران-دانشگاه بين المللي امام خميني 1395
8 بررسي و اولويت بندي عوامل انگيزشي هواداران تيم فوتبال باشگاه ذوب آهن اصفهان سومين همايش ملي علم و ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 1394
9 بررسي نقش کيفيت خدمات در تداوم شرکت در برنامه هاي صبحگاهي بانوان شهرستان نجف اباد با استفاده از مدل سروکوال اولين همايش ملي بازاريابي ورزشي تهران-اکادمي ملي المپيک 1394
10 نقش مديريت استعداد در تعهد سازماني کارکنان سازمان ها كنفرانس ملي رويکردهاي نوين در علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري مازندران 1394
11 تعيين ميزان کاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجراي برنامه هاي سازماني توسط مديران باشگاههاي حرفه اي شهر اصفهان دومين همايش ملي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني مبارکه 1392
12 مقايسه کيفيت زندگي مردان بهره ور و غيربهره ور از مکان هاي ورزشي شهرداري در مناطق 14گانه شهر اصفهان دومين همايش ملي دانشجويي علوم ورزشي دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1392
13 مقايسه کيفيت زندگي شهروندان بهره ور و غيربهره ور از مکانهاي ورزشي شهرداري درمناطق 14گانه شهر اصفهان اولين همايش ملي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني مبارکه 1391
14 تاثير روزه داري بر وضعيت سلامت عمومي و ميزان شادکامي افراد فعال و غير فعال حرکتي اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
15 مقايسه اثربخشي مربيان داخلي و خارجي ليگ برتر فوتبال از ديدگاه بازيکنان اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1391
16 رابطه بين مولفه هاي سازمان يادگيرنده و خلاقيت مديران و معاونان در اداره هاي تربيت بدني استان اصفهان اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1391
17 ارتباط بين سبک هاي دفاعي مديران و رضايتمندي کارکنان از آنها در سازمان تربيت بدني استان اصفهان اولين همايش تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1391
18 مطالعه عوامل بازدارنده مشارکت شهروندان شهرستان شيراز در ورزش همگاني از ديدگاه بانوان همايش ملي تفريحات ورزشي تهران 1390
19 شناسايي نگرش داوطلبي در رويدادهاي بين المللي ورزشي يازدهمين کنفرانس بين المللي علوم ورزشي آنتاليا 2010
20 ارتباط رفتارهاي رهبري مربيان با انگيزش مشارکت دانشجويان ورزشکار مرد همايش منطقه اي کاربرد علوم ورزشي در پيشرفت تربيت بدني دانشگاه آزاد مبارکه 1389
21 ورزش، توريسم، انگيزش اجراوكاربردچارچوب توريسم امنيت وتوسعه پايدارگردشگري-فرماندهي انتظامي اصفهان هتل عباسي اصفهان 1388
22 مقايسه سلامت عمومي وكيفيت زندگي كاري اعضاي هيأت علمي فعال وغيرفعال حركتي دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه چهاركشور سومين كنگره ملي مديريت ورزشي شهرکرد 1388
23 رابطه بين ويژگيهاي فردي (سن،سابقه‌ي بازي وعوامل اجتماعي واقتصادي)باانگيزه رقابت دربازيكنان زن ليگ برترهندبال ايران سومين كنگره ملي مديريت ورزشي شهرکرد 1388
24 بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اوباشيگري تماشاگران فوتبال كنگره بين المللي علم و فوتبال تهران تهران 2009
25 مقايسه وضعيت سلامت عمومي و فعاليت هاي آموزشي پژوهشي اعضاي هيئت علمي فعال و غير فعال حرکتي دانشگاههاي آزاد منطقه 4 کشور ششمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي جزيره کيش دانشگاه کيش 1386
26 تأثير تمرينات هوازي ويژه بر ميزان آهن، فريتين و ظرفيت جذب آهن سرم خون دانشجويان دختر غير ورزشکار چهارمين همايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشگاه گيلان گيلان 1379

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 نقش ورزش هاي زورخانه اي در کاهش تنش عصبي و تسهيل کننده روابط اجتماعي همکار درون دانشگاهی
2 تاثير تمرين ترکيبي قدرتي و ويبريشن بر تستسترون سرم بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز همکار درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مقدمه اي بر تفريح در فضاي باز ترجمه 1392 آسمان نگار
2 ورزش و بارداري تالیف 1386 دانشگاه آزاد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 رئيس اداره جدب و استخدام 1392
2 مدير امور هيات علمي 1394