چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سهیلا
نام خانوادگی : ترابی فارسانی
پست الکترونیک : tfarsani@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی تاريخ دانشگاه تهران ايران 1367
کارشناسی ارشد تاريخ فردوسي مشهد-پژوهشگاه علوم انساني تهران ايران 1370
دکتری تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران 1379


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تاريخ اجتماعي ايران دکترا
2 جامعه شناسي تاريخي دکترا
3 تاريخ نگاري ايران،اسلام و جهان دکترا
4 فلسفه تاريخ کارشناسي ارشد
5 تاريخ معاصر کارشناسي ارشد
6 تحولات جنبش مشروطيت کارشناسي
7 تاريخ قاجاريه کارشناسي
8 تاريخ اجتماعي ايران دکترا


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تاريخ اجتماعي ايران
2 تاريخ اقتصادي ايران
3 تاريخ فرهنگي و هويتي ايران
4 جامعه شناسي تاريخي ايران
5 تاريخ آموزش در ايران
6 تاريخ معاصر ايران (قاجار-مشروطيت-پهلوي)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 روش شناسي ومساله شناسي طبقات اجتماعي در پژوهش هاي تاريخي احمد اشرف فصلنامه تاريخ مردم مردم نامه 1398 8و9 133-138
2 گفتمان فکري وسياسي طريقت نقشبنديه درعصرتيموريان فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام 1398 11-41 155-179
3 بررسي وتحليل نسخه خطي نامه احمدب با حفظ الصحه ايلامب اثر دکتر اميرخان عاشوري 1332ق. مجله علمي پژوهشي تاريخ پزشکي 1398 11(38 75-96
4 تحليل آماري رفتارشناسي قبايل عرب ساکن حجاز درمقابل دعوت پيامبر فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 1397 10-1- 245-229
5 بررسي جنسيت وپايگاه اجتماعي نويسندگان درنشريه عالم نسوان فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 1397 28-37 57-81
6 بازخواني فتح يمن توسط وهرز در پرتو نظريه هاي جامعه شناسي جنگ فصلمامه مطالعات تاريخ اسلام 1397 10-37 25-43
7 بررسي روند چگونگي شکل گيري و گسترش نهاد نوين پست در دوره قاجار و پهلوي اول فصلنامه علمي و پژوهشي پژوهشنامه تاريخ 1397 13-51 105-122
8 ديدگاه علماي شيعه ايران پيرامون مظاهر تمدن غرب (مطالعه تطبيقي آراونظرات شيخ فضل الله نوري ونائيني ) فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي مرکز تحقيقات استراتژيک 1397 7-27 363-383
9 تحليل عملکرد دولت مرکزي وحاکمان محلي آذربايجان در رويارويي باشورش شيخ عبيدالله شمزيني فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 1397 10-4- 115-133
10 تمايزها ودگرگوني هاي تاريخ نويسي رسمي قاجارها ازفتحعلي شاه تا ناصرالدين شاه فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ 1397 13-48 99-119
11 بررسي چگونگي ايجاد معارف نوين دربلوچستان وسير عملکرد آن دردوره پهلوي اول پژوهش هاي تاريخي اسلام و ايران 1397 22 175-198
12 مطالعه موردي بررسي بحران هاي اجماعي دوره مظفري به روايت مرآت الوقايع مظفري فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ 1397 13-49 158-176
13 بررسي وضعيت بهداشتي وپزشکي دوره قاجار باتکيه برسفرنامه پولاک فصلنامه علمي -پزوهشي تاريخ پزشکي 1397 10(37 43-58
14 بررسي شکست ساسانيان در جنگ ذوقار باتکيه بر نظريه هاي جامعه شناسي جنگ فصل نامه پژوهش هاي تاريخي 1396 9-2-3 105-116
15 تحليلي برجايگاه ساختاري پليس درتامين امنيت دردوره پهلوي اول پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي 1396 ويژه 93-120
16 سياست هاي اقتصادي حکومت پهلوي دوم درزمينه صنعت با تاکيدبرروابط ايران وآلمان فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 1396 9-2-3 67-78
17 تحليلي بر تحول ذائقه ايراني ازقهوه به چاي درعصر قاجار فصلنامه پژوهشنامه تاريخ 1396 13-49 117-136
18 تحليل وبررسي انديشه هاي اجتماعي دهخدا فصلنامه علمي -تخصصي تاريخ پژوهي 1396 19-68 7-31
19 نقش صنايع آلمان درنوسازي صنايع ايران دردوره رضاشاه فصلنامه پژوهش‌ نامه تاريخ 1395 12-45 149-168
20 زن وتحول گفتمان از خلال نشريه هاي زنان ازمشروطه تاپهلوي فصلنامه تاريخ اسلام وايران 1395 26-30 69-92
21 نقش بلديه در کنترل بازار در دوره پهلوي اول پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام 1395 19 1-20
22 زن وتحول امر روزمره باتکيه بر نشريات زنان عصر قاجار مجله تاريخ ايران 1394 17 89-107
23 آداب نامه ها وجايگاه آن در تاريخ نگاري اجتماعي با تاکيد برعصر قاجار فصلنامه علمي -پژوهشي تاريخ اسلام وايران دانشگاه الزهرا 1394 27 65-102
24 بلديه وبهداشت عمومي دردوره ي پهلوي اول مجله علمي - پژوهشي تاريخ اسلام وايران دانشگاه الزهرا 1393 24-11 79-96
25 بررسي روابط تجاري ايران وکمپاني هند شرقي انگلستان ددوره ي زنديه براساس تئوري سيستمي مجله تاريخ اسلام و ايران 1393 24-11 159-178
26 برآمدن سرمايه داري نوين ايراني :بررسي موردي شرکت اسلاميه مجله تاريخ اسلام وايران 1392 20-11 35-55
27 تجار فرايند هويت طبقاتي ومشروطه خواهي انقلاب مشروطه ايران 1392 - 285-332
28 تجار تشکل هاي گروهي ونهادهاي برآمده ازمشروطيت فصلنامه علمي تخصصي تحقيقات تاريخي 1389 1 21-40
29 Merchants Their Class Identification Process and Constitutionalism Irans Constitutional Revolution 1389 - 117-130
30 تحول گفتمان روزنامه هاي روشنفکري در قبل وبعد از جنبش مشروطه مجله علمي - پزوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد (پژوهشنامه) 1388 17 49-92
31 نخستين تکاپوهاي تجار سرمايه دار درعصر مشروطه دراستقرار قانون فصلنامه علمي -پژوهشي (پژوهشنامه تاريخ )دانشگاه آزاد بجنورد 1388 14 27-44
32 درآمدي بر تاريخ نگاري حزب توده ايران مجله علمي -پژوهشي تاريخ نگاري وتاريخ نگري دانشگاه الزهرا 1388 4/82 1-24
33 وضعيت موقوفات شهراصفهان وپراکندگي جغرافيايي آن دردوره قاجار فصلنامه علمي -تخصصي تحقيقات تاريخ اجتماعي 1388 6 75-112
34 تکاپوي زنان عصر قاجار فرديت جهان سنت وگذار از آن فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام وايران 1388 2/77 1-22
35 روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان عصر رضاشاه مجله علمي -پژوهشي دوره عالي تحقيقات دکتري (دانشنامه ) 1387 87 89-101
36 ترجمه مقاله تاريخ جديد گذشته وآينده ماهنامه تخصصي کتاب ماه تاريخ وجغرفيا 1386 116-1 4-21
37 ريخت شناسي طبقه تجار مقارن جنبش مشروطيت مجله علمي-پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه اصفهان 1384 40 63-88
38 خرم ديني باتکيه بر قيام بابک مجله علمي -پژوهشي دوره عالي تحقيقات دکتري (دانشنامه) 1384 84 29-57
39 سرمايه داري تجاري و عملکرد آن در سال هاي پس از جنگ جهاني اول مجله علمي-پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه اصفهان 1383 36-37 53-80
40 نقش تجار در روي کار آمدن دولت پهلوي مجله علمي-پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد 1383 3-4 13-33
41 رويکرد تجار به مسايل سالهاي جنگ جهاني اول فصلنامه تحقيقات تاريخي گنجينه اسناد 1383 54 24-38
42 نقدي برديباچه نظريه انحطاط درايران ماهنامه تخصصي کتاب ماه تاريخ وجغرافيا 1383 79 8-15
43 شرکت اتحاديه براساس اسناد بايگاني اتحاديه سايه سار مهرباني 1382 - 87-110
44 روابط تجاري ايران وشوروي وتشکيل نهضت اقتصاد در اوايل عصر پهلوي مجله علمي-پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه اصفهان 1381 30-31 143-172
45 تجار درتعامل سياسي واجتماعي پس از جنبش مشروطيت فصلنامه تحقيقات تاريخي گننجينه اسناد 1381 45-46 111-123
46 راهکارهاي تجار دررويارويي باسرمايه هاي بيگانه فصلنامه پژوهشي فرهنگي هنري فرهنگ اصفهان 1381 23 40-50
47 تجار ومجلس دوم فصلنامه تحقيقات تاريخي (گنجينه اسناد) 1380 44 80-92
48 خواستهاي تجار وپاسخ دولت پهلوي به آن فصلنامه تحقيقات تاريخي گنجينه اسناد 1380 41-42 32-49
49 راهکارهاي تجار دررويارويي با سرمايه هاي بيگانه I فصلنامه پژوهشي فرهنگي هنري فرهنگ اصفهان 1380 22 52-61
50 تجاروجنبش تنباکو فصلنامه فرهنگي واجتماعي گفتگو 1380 32 174-200
51 هيات اتحاديه تجار مجله تخصصي گروه تاريخ دانشکده ادبيات وعلوم انساني 1380 1 293-311
52 خواستهاي تجار وپاسخ مشروطيت به آن اطلاعات سياسي -اقتصادي 1372 67-68 70-77
53 نگاهي به وضعيت ارزاق درسالهاي جنگ جهاني اول فصلنامه تحقيقات تاريخي گنجينه اسناد 1370 3-4 24-31

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 ضرورت وچالش هاي آموزش نوين دختران ازنگاه نشريات زنان درسالهاي 1299-1320 پنجمين همايش آموزش تاريخ درمدارس سيستان وبلوچستان دانشگاه سيستان وبلوچستان 1397
2 نگاهي اجمالي به مقوله مفهوم تحريم ششمين کنفرانس ملي اقتصاد درشرايط تحريم دانشگاه پيام نور مرکز يزد 1397
3 بازخواني عشق وصلح در عرفان عاشقانه بررسي موردي کتاب عبهرالعاشقين همايش بين المللي صوفيسم دربالکان پلي ميان فرهنگ ها صوفيا-بلغارستان 1397
4 تار ايراني در گذار ازسنت به مدرن از دوره پيشامشروطه تاپايان قاجار كنفرانس بين المللي ايران در گذار دانشگاه تهران 1397
5 تسامح در تاريخ نگري مورخان رسمي عصر قاجار نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
6 رفتارشناسي پيامبر اسلام در دوران دعوت مکي در مقابل مشرکان نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
7 رويکردي به تاريخ نگاري زنان از خلال نشريات زنان از مشروطه تاپهلوي سومين کنگره تاريخ دانان ايران تهران 1394
8 رويکردهاي متفاوت دو نشريه محلي مطالعه تطبيقي نشريه نورافشان بوشهر و زبان زنان اصفهان سمينار بين المللي زن درتاريخ محلي ايران منطقه جنوب سازمان اسناد وکتابخانه ملي 1394
9 Discourse Transformation of Intellectual Periodicals prior to and after the Constitutional Movement Fourteenth IQSA Conference Literature and Writing in Qajar Era Bamberg, Germany 2014
10 بررسي اسنادي از گسترش مدارس دختران در دوره فعاليت محمد علي تربيت و هاجر نواب در معارف تبريز همايش زن در تاريخ آذربايجان مرند و جلفا 1393
11 جايگاه زنان حزبي در تاريخ نگاري حزب توده ايران سمينار بين المللي زن در جهان اسلام يکصد سال اخير تهران 1392
12 کارکرد فرامنطقه اي سرمايه داري در شمال ايران مقارن با جنبش مشروطيت همايش ملي گيلان در انقلاب مشروطه رشت 1391
13 تاريخ نگاري و تاريخ نگري در ايران پيش از اسلام چهاردهمين همايش سرگروه هاي تاريخ خراسان مشهد 1391
14 منازعات درون تشکيلاتي تجار بوشهر در دهه 1330 خورشيدي همايش ملي نقش اسناد درتاريخ نگاري استان بوشهر بوشهر 1390
15 اوقات فراغت و شکل گيري هويت زنان در عصر قاجار زن در تاريخ اسلام تهران 1390
16 کتابخانه تربيت تبريز از ابتدا تا امروز The First International Scientific- Research Confernce of Iranian Students Yerevan, Armenia 2011
17 ساز و کار تشکل هاي تجار و انجمن هاي بازار در عصر مشروطيت يکصد و بيست و هفتمين سال اتاق بازرگاني ايران تهران 1389
18 زنان، هويت و جهان سنت زن در تاريخ اسلام 2 تهران 1388
19 Merchants and the Mechanism of Bazaar Associations During the Constitutional Revolution The Iranian Constitutional Revolution Centenary Conference Oxford, England 2006
20 روند نوگرايي در آموزش زنان تا پايان پهلوي اول سمينار بين المللي زن در تاريخ ايران معاصر زنجان 1381
21 تجار و رضاخان سمينار بين المللي کودتاي سوم اسفند 1299 تهران 1379

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 زن وتحول گفتمان از خلال نشريه هاي زنان از مشروطه تاپهلوي مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
2 پيدايش وتحول اتاق ايران از آغاز تاانقلاب اسلامي مجری اتاق بازرگاني ايران برون دانشگاهی
3 کارکرد روزنامه هاي روشنفکري قبل وبعد از مشروطه باتکيه برروزنامه هاي قانون وصوراسرافيل وروح القدس مجری دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد درون دانشگاهی
4 پژوهش اسناد نظام تعليم وتربيت امورمعارف مجری مرکز اسناد وپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درون دانشگاهی
5 زنان ونوگرايي ازدوره ناصرالدين شاه تاپهلوي مجری دانشگاه آزاد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 زن ايراني در گذار ازسنت به مدرن تالیف 1397 انتشارات نيلوفر
2 چکيده مقالات همايش ملي تسامح ومدارا درفرهنگ ايران واسلام تدوین 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
3 ازمجلس وکلاي تجار تا اتاق ايران تالیف 1392 مجلس شوراي اسلامي مرکز اسناد وکتابخانه
4 گزيده اسناد نظام آموزش و مجلس شوراي ملي (دوره سوم تا پنجم) تالیف 1389 کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي
5 طبقات اجتماعي ، دولت وانقلاب در ايران تالیف 1387 نشر نيلوفر
6 تجار،مشروطيت و دولت مدرن تالیف 1384 نشر تاريخ ايران
7 اسنادي از مدارس دختران از مشروطه تا پهلوي تالیف 1378 انتشارات سازمان اسناد ملي ايران
8 مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران ترجمه 1376 نشر شيرازه

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي کتاب تاليفي از مجلس وکلاي تجار تا اتاق ايران برگزيده بيست ششمين دوره کتاب فصل 1392
2 اتاق بازرگاني صنايع ،معادن وکشاورزي ايران لوح ونشان امين الضرب 1398

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 کاربرد اسناد درپژوهش هاي تاريخي 1396/09/18
2 تحليل وبررسي مفهوم تاريخ از پيشامدرن تا پسامدرن 1397/09/21
3 زن ايراني درگذار از سنت به مدرنيته 1398/09/18


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضويت شوراي تخصصي تحصيلات تکميلي 1379
2 عضويت در شوراي پژوهشي دانشگاه 1386
3 دبير علمي همايش ملي تسامح ومدارا درفرهنگ ايران واسلام 1395