چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه اصفهان، رتبه دوم ايران 1356
کارشناسی ارشد زبان و ادبيّات فارسي آزاد واحد نجف آباد، رتبه اول ايران 1371
دکتری زبان و ادبيّات فارسي آزاد - واحد علوم و تحقيقات، درجه ممتاز ايران 1378


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 كشف الاسرار
2 بوستان سعدي
3 تاريخ بيهقي، كارشناسي ارشد
4 تحقيق در دستور زبان فارسي، ارشد
5 فارسي عمومي كارشناسي
6 گلستان سعدي كارشناسي
7 گلستان سعدي كارشناسي
8 مرصادالعباد كارشناسي
9 سياست نامه كارشناسي
10 كشف الاسرار كارشناسي
11 غزليات شمس كارشناسي
12 مثنوي كارشناسي
13 روش تحقيق و مرجع شناسي كارشناسي ارشد
14 تاريخ بيهقي كارشناسي ارشد
15 تحقيق در دستور تاريخي و تطبيقي دكتري
16 تحقيق در تحول زبان فارسي دكتري
17 آثار غنايي غير منظوم دكتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تصحيح متون
2 بلاغت
3 پ‍‍‍ژوهش هاي زبان و ادب فارسي
4 دين پژوهي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 study of types of visual poetry in 70s decade journal of language and literature 2016 7-1 27-38
2 معرفي نسخه خطي معارج الخيال فصلنامه ادبيات فارسي بهارستان سخن 1397 15-40 159-182
3 نقش نمادها در گويش زيدآبادي مجلۀ زبان‌ها و گويش‌هاي ايراني 1397 9 115-136
4 وراويني بر خوان تمثيلي متنبي فصل نامه تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي 1396 9-32 69-93
5 بررسي سبک شناسي غزليات رضاقلي خان هدايت فصلنامه تخصصي سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 1396 10-3- 149-169
6 تصحيح و سبک شناسي سوگندنامۀ روحاني فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي - بهار ادب 1396 10-3- 39-54
7 بررسي محتوايي بحرالاسرار پژوهش هاي ادب عرفاني دانشگاه اصفهان (گوهر گويا) 1396 11-2- 1-28
8 نقد و پژوهشي در اقسام منادا در متون ادب فارسي دستور (ويژه نامه فرهنگستان) 1396 13 169-186
9 معرفي نسخه خطي قرابادين معصومي و بررسي ويژگي هاي رسم الخطي و سبک شناسي فصلنامه سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 1395 9-1 19-41
10 تحليل بن مايه هاي آيين قرباني در ايران باستان و بازجست رگه هاي آن در کتابهاي تاريخي- ادبي دوره اسلامي فصلنامه بهارستان سخن (ادبيات فارسي) 1395 13-31 85-100
11 نگاهي به جامعالحکايات اثر نويافته از سدة دوازدهم پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي 1395 1-1 1-32
12 همنشيني محبت و محنت با رويکردي به (آيات قرآن، روايات و آراي عرفا) عرفانيات در ادب فارسي 1395 8-29 74-97
13 جلوه هاي عشق و بازتاب گونه هاي آن در داراب نامه ها فصلنامه دُر دَري (ادبيات غنايي-عرفاني) 1395 6-18 37-52
14 منظومۀ خرّم و زيبا نمونه اي عالي از آميختگي حماسه و غنا (ص) 20-19 مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 1394 8-1 19-38
15 بررسي مختصات زباني سبک هندي در «سفينه المفردات» سراج اورنگ‌ آبادي فصلنامه تخصصي سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) 1394 8-4 65-83
16 شناخت نامة نجيب اصفهاني و نسخة خطّي ديوان او فصلنامه بهارستان سخن (ادبيات فارسي) 1394 12-30 139-154
17 تحليل ريخت شناسي و بررسي ويژگي هاي قصه خير و شر از هفت پيكر نظامي فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي 1394 7-24 75-90
18 تفاخرهاي تعليمي مسعود سعد پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1393 24 32 - 1
19 معرفي نسخه ي خطي «تعبير سلطاني» قاضي ابرقوهي و سيري در سبك نثر آن مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي 1393 7 157-178
20 معرفي و بررسي نسخه اي ناشناخته و بي نظير از تاريخ نگارستان احمد غفاري كهن نامه ادب پارسي 1393 01 91-109
21 ميثاق فطرت يا پيمان عاشقي فصل نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي 1393 20 119-136
22 خودستايي هاي آموزنده در اشعار ناصرخسرو پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1392 20 34 - 1
23 دنيا و تصاوير تعليمي آن از نگاه عطار فصل نامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي 1392 16 131-150
24 مقايسه داستان شطرنج و نرد در شاهنامه با رساله چترنگ نامگ مجله زبان و ادبيات فارسي 1392 37 139-152
25 تصحيح «رساله ي هجو ثالث» صادقي بيک افشار دو فصلنامه آينه ميراث 1392 11-52 85-102
26 رويکرد باستان گرايي در آثار منوچهر آتشي مجله علمي پژوهشي زبان و ادبيات فارسي 1392 5-17 115-132
27 رويكردي به ايهام در نفثة المصدور زيدري نسوي نشريه مطالعات زباني بلاغي 1392 4-8 69-90
28 پژواک فرهنگ آزرم و ادب در شاهنامه و متون پهلوي پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1391 4-14 1-22
29 معرفي نسخه هاي خطي رباعيات بزرگترين رباعي سراي زبان فارسي ابوسعيد کمال الدين نجفي استرآبادي متخلص به سحابي عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان (ادبستان) 1391 13 119-141
30 ساختار زباني و موسيقايي رديف در ديوان خاقاني نشريه كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي 1391 13-24 73-102
31 نفي لا اثبات الّا از نگاه مولانا فصلنامه عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان (ادبستان) 1390 3-9 128-149
32 هنجارگريزي مولوي در رديف غزل مجله متن شناسي ادب فارسي-پژوهشهاي زبان و ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) 1390 3-1 33-54
33 تجلي صفات ائمه هدي (ع) در ديوان خاقاني فصلنامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي 1390 7 81-106
34 خوارق عادات و انواع آن در تصوف اسلامي مجله عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان) 1390 2-6 18-57
35 غلغل اجزاي عالم بشنويد (تحليل عارفانه نماز از ديد مولوي) پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) 1389 2-7 83-104
36 رديف و تنوع و تفنن آن در غزل هاي سنايي نشريه كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) 1388 10-18 97-120
37 بازتاب کمال نبوي در ديوان خاقاني فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي ( پژوهشنامه ادبيات تعليمي) 1388 1-4 23-44
38 وحيد و چکامه بختياري ( پژوهشي در ادبيات مشروطه) فصلنامه تاريخ 1387 3-9 61-78
39 کمالِ جمالِ اصفهاني دانشنامه- مجله دوره عالي تحقيقات (دکتري) 1387 1-67 67-78
40 هنجارگريزي در رديف مطالعات و پژوهشهاي دانشکده ادبيات و علوم انساني 1382 2-34 223-236

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 نگاه اجمالي به کنايه هاي فعلي در شعر فارسي چهارمين همايش ملي متن پژوهي ادبي نگاهي تازه به متون تاريخي تهران 1396
2 بررسي تطبيقي مضومون عشق در داراب نامه ي طرسوسي و داراب نامه ي بيغمي نخستين همايش ملي ادبيات غنايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
3 ابعاد زباني و موسيقايي رديف در غزل هاي حافظ همايش بين المللي خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي شيراز-تالار حافظ 1394
4 درباره نسخه خطي چهل و شش حکايت يا جامع الحکايات دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي دانشگاه محقق اردبيلي 1394
5 تنوع زباني و موسيقايي رديف در غزل هاي فاني دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادبيات فارسي اردبيل 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 تحليل برخي از ابيات منتخب شعراي پارسي گو در نعت پيامبر (ص) همکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
2 قرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني ، فلسفي و نجومي ، گلشن راز شيخ محمود شبستري با تكيه بر مفاتيح العجاز في شرح گلشن راز شيخ محمد لاهيجي مجری آراد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 هديه جان تالیف 1389 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 فرهنگ اصظلاحات و تعبيراتعرفاني، فلسفي و نجومي گلشن راز تالیف 1386 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
3 تحول و سير رديف در سبك خراساني تالیف 1385 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
4 اوج انا الله تالیف 1379 كتاب آيينه/نقش مانا
5 سوگنامه فرود از شاهنامه فردوسي تالیف 1379 مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 وزارت آموزش و پرورش جشنواره انتخاب کتاب معلم، سوگنامه فرود از شاهنامه فردوسي 1382
2 استاندار اصفهان- ستاد بزرگداشت هفته پژوهش استان اصفهان استاد و پژوهشگر برتر 1386
3 استاندار اصفهان پيشکسوت نمونه استاني 1387
4 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پژوهشگر برتر علوم انساني 1391
5 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد لوح تقدير - بيست و يکمين دوره مسابقات قرآن و عترت، بخش کتبي رشته ترجمه و تفسير قرآن کريم 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 تبيين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي (چهره به چهره) 1387/10/14
2 ويژه مسئولان دفاتر 1387/10/03


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 رئيس دانشكده علوم انساني 1377
2 رئيس دانشكده علوم انساني 1377
3 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه 1379
4 عضو انجمن علمي زبان و ادبيات کشور 1384
5 عضو انجمن و دبيرخانه همکاريهاي بين المللي بنياد ايران شناسي 1384
6 مدير گروه دكتري و كارشناسي ارشد 1385
7 دبير کميته منتخب استان اصفهان وابسته به هيأت مميزه سازمان مر 1388
8 رئيس کارگروه بررسي توانايي علمي در حوزه علوم انساني 1388
9 دبير کميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1392
10 عضو کميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395